ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A DUPLITEC Kft. (1141 Budapest, Öv utca 35-37.), mint adatkezelő a képzésben résztvevő, mint
érintett és a közte létrejött „Felnőttképzési szerződés” elnevezésű szerződéssel („Szerződés”)
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja az érintettet.


A DUPLITEC Kft kezeli a Szerződés előkészítése folyamán, valamint annak hatálya alatt az érintett
által megadott azonosító, valamint kapcsolattartási adatokat. Az adatkezelés jogalapja a 2016/679/EU
(GDPR) rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve a
szerződés hatályát követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdés szerinti nyolc
éves időszak alatt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség).

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és hozzáférhet az adatokhoz, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az
adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információk elektronikus formában késedelem nélkül kerülnek eljuttatásra, de
legkésőbb egy hónapon belül. Az érintettek alábbi jogaik teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen
teljesíti a DUPLITEC Kft.

Tájékoztatáshoz való jog:
A DUPLITEC Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz (másolatot kapjon), valamint ahhoz,
hogy a DUPLITEC Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli)
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Helyesbítés joga:
Jogszabály értelmében bárki kérheti a DUPLITEC Kft által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan
késedelem nélkül törölje a DUPLITEC Kft. a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatni kell.

Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdeke alapján folyik,
azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai
élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével
a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.
Amennyiben az érintett információs önrendelkezési jogait a DUPLITEC Kft. megsértette úgy az érintett
jogosult panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy peres eljárást
kezdeményezni az illetékes bíróság előtt.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu


Adatkezelési tájékoztató
2024 © Duplitec Kft - Minden jog fenntartva